1402/12/07 14 : 10

پرچم کشور بوسنی و هرزگوین + اطلاعت و معنی آن

بوسنی و هرزگوین پس از جنگ داخلی در دهه 1990 به کشورهای مستقل تبدیل شد و به عبارتی به عنوان کشور بوسنی و هرزگوین شناخته می‌شود. پرچم این کشور دارای طراحی خاصی است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ آن می‌باشد. طراحی پرچم بوسنی و هرزگوین به شرح زیر است:

  • زمینهٔ نارنجی با نماد مستطیلی آبی و ستارهٔ سفید در وسط: پس زمینه پرچم بوسنی و هرزگوین به رنگ نارنجی است که نمایانگر کشوری مستقل و برجسته است. در وسط پرچم، یک نماد مستطیلی آبی قرار دارد که نمایانگر تنوع فرهنگی و اجتماعی این کشور است. در این مستطیل آبی، یک ستارهٔ سفید قرار دارد که نمایانگر آسمان و امید به آینده مشترک بوسنی و هرزگوین است.

پرچم بوسنی و هرزگوین به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم به ارتباط با پس زمینه تاریخی و فرهنگی متنوع بوسنی و هرزگوین اشاره دارد.

پرچم کشور بوسنی و هرزگوین

وبلاگ پیشنهادی